telf. 609 02 19 59
cat es mail
 
ESDINET
 
_LOPD
_Adaptació a la LOPD
_Formació i sensibilització
- Auditories
- Manteniment
- Sancions

Sancions de la LOPD:

La Llei estableix una sèrie de sancions als responsables dels fitxers i als encarregats del tractament dels fitxers que continguin dades de caràcter personal. Aquestes es classifiquen en lleus, greus i molt greus depenent de l’infracció comesa.

LLEUS

Multa de 601,01 € a 60.101,21 € 

GREUS

Multa de 60.101,21 € a 300.506,05 €

MOLT GREUS

Multa de 300.506,05 € a 601.012,10 €


Exemple sancions:
  • Art. 44.2.c) LOPD: No inscribir un fichero es infracción leve (601 € a 60.101 €) pero puede calificarse como muy grave (art. 44.4.i) si sistemáticamente se ignora esta obligación (300.506 € a 601.012 €).

  • Art. 44.3.d) LOPD: Tratar los datos con conculcación de las garantías legales constituye infracción grave (60.101 € a 300.506 €).

  • Art. 44.3.h) LOPD: Mantener los ficheros, locales, programas o equipos que contengan ficheros sin las debidas medidas de seguridad constituye infracción grave (60.101 € a 300.506 €).

  • Art. 44.2.e) LOPD: Obstaculizar el ejercicio del derecho de acceso o no facilitar la información solicitada constituye infracción grave (60.101 € a 300.506 €); hacerlo de forma sistemática (Art. 44.4.h) constituye infracción muy grave (300.506 € a 601.012 €).

programació a mida
manteniments